Kwaliteit

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK)

Als je gebruik maakt van kinderopvang is het belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat de opvang aan alle kwaliteitseisen voldoet. De wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De kwaliteit van kinderopvang, ofwel verantwoorde opvang, is een breed begrip. Hieronder laten we zien waar je allemaal aan kunt denken en hoe dit bij AVEM Kinderopvang is georganiseerd.

Veiligheid en gezondheid

Binnen AVEM Kinderopvang werken we met het doel om kinderen én medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en ontwikkelomgeving te bieden.

Een belangrijk aspect van veiligheid en gezondheid vinden we het gedrag van mensen. Bewustwording van kwetsbaarheden en risico’s, alertheid en het ons houden aan goede afspraken dragen uiteindelijk het meest bij aan een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers. Om ongevallen en onveilige situaties binnen AVEM Kinderopvang te kunnen voorkomen, registreren we incidenten en (bijna)ongevallen. Deze worden geëvalueerd. Indien nodig passen we omstandigheden aan.

Het locatie specifiek werkplan veiligheid en gezondheid is op elke locatie digitaal aanwezig ter inzage.

VOG

Alle medewerkers van AVEM Kinderopvang zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

Vier-ogen-principe

Sinds 1 juli 2013 is het voor kinderdagverblijven wettelijk verplicht het vier-ogen-principe te volgen. Bij AVEM Kinderopvang volgt ook het peuterwerk dit principe. Het vier-ogen-principe houdt in dat opvanglocaties zo moeten zijn ingericht, dat de pedagogisch medewerker de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Wil je meer weten over hoe dit bij een locatie geregeld is, vraag dit na bij de locatieleider.

Pedagogiek & Kwaliteit

Onze pedagogisch medewerkers hebben héél wat kwaliteiten in huis en om ze hierbij te ondersteunen hebben we pedagogisch coaches en pedagogisch beleids- en kwaliteitsmedewerkers in dienst. Zij dragen actief bij aan verbetering van de pedagogische kwaliteit op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch beleidsmedewerker geeft beleidsmatige adviezen waardoor zowel de interne als externe protocollen/werkinstructies optimaliseren. De pedagogisch coach begeleidt en stimuleert het bewustwording- en ontwikkelproces van de pedagogisch medewerkers.

Het locatie specifiek pedagogisch beleid is op elke locatie digitaal aanwezig ter inzage.

GGD-inspectie

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang en de handhaving ervan. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of onze kinderdagverblijven, peuterwerklocaties en BSO’s aan de gestelde eisen voldoen.

inschrijven