Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK)

Als je gebruik maakt van kinderopvang is het belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat de opvang aan alle kwaliteitseisen voldoet. De wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De kwaliteit van kinderopvang, ofwel verantwoorde opvang, is een breed begrip. Hieronder laten we zien waar je allemaal aan kunt denken en hoe dit bij AVEM Kinderopvang is georganiseerd.

Veiligheid en gezondheid

Binnen AVEM Kinderopvang werken we met het doel om kinderen én medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en ontwikkelomgeving te bieden.

Een belangrijk aspect van veiligheid en gezondheid vinden we het gedrag van mensen. Bewustwording van kwetsbaarheden en risico’s, alertheid en het ons houden aan goede afspraken dragen uiteindelijk het meest bij aan een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers. Om ongevallen en onveilige situaties binnen AVEM Kinderopvang te kunnen voorkomen, registreren we incidenten en (bijna)ongevallen. Deze worden geëvalueerd. Indien nodig passen we omstandigheden aan.

Het locatie specifiek werkplan veiligheid en gezondheid is op elke locatie digitaal aanwezig ter inzage.

VOG

Alle medewerkers van AVEM Kinderopvang zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

Vier-ogen-principe

Sinds 1 juli 2013 is het voor kinderdagverblijven wettelijk verplicht het vier-ogen-principe te volgen. Bij AVEM Kinderopvang volgt ook het peuterwerk dit principe. Het vier-ogen-principe houdt in dat opvanglocaties zo moeten zijn ingericht, dat de pedagogisch medewerker de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Wil je meer weten over hoe dit bij een locatie geregeld is, vraag dit na bij de locatieleider.

Team Pedagogiek & Kwaliteit

De grootste rol in de kwaliteit die AVEM Kinderopvang biedt, spelen de pedagogisch medewerkers. Om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen werkt AVEM Kinderopvang met een interne afdeling, team Pedagogiek & Kwaliteit. Binnen dit team zijn pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches werkzaam. Zij dragen bij aan het hoog houden van de kwaliteit op de werkvloer, bijvoorbeeld door het geven van praktische tips, trainingen, advies over gezond en veilig leven, spelen en ontwikkelen, stimuleren van brede kindontwikkeling en talentontwikkeling, ondersteuning bij zorgen, ontwikkeling passende kinderopvang, het ontwikkelen van protocollen en het coachen op ontwikkelprocessen van pedagogisch medewerkers. Op deze manier is AVEM doorlopend bezig met professionalisering.

GGD-inspectie

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang en de handhaving ervan. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of onze kinderdagverblijven, peuterwerklocaties en BSO’s aan de gestelde eisen voldoen.